dieetzo team 1

Algemene voorwaarden

DieetZO is de specialist op het gebied van voeding en dieet bij ziekte en gezondheid. Werkzaam in Purmerend, Broek op Langedijk, Alkmaar, Heerhugowaard, Hippolytushoef, Den Oever, Hoorn en Zwaag.

Artikel 1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen de diëtist en cliënt inzake behandeling en/of levering van diensten.

a. Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren. In het bezit van een Nederlands diploma Voeding en Diëtetiek, lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

b. Cliënt: Degene aan wie door de diëtist advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s). De diëtist adviseert de cliënt op basis van een formele verwijzing door een arts. *

c. Dieet: voeding op medische indicatie.

d. Dieetadvisering: advisering omtrent een dieet.

e. Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.

f. De cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van diëtist afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is: dieetadvisering of voedingsadvisering.

g. Indien er sprake is van dieetadvisering kan de begeleiding van de cliënt niet eerder starten dan nadat de cliënt een verwijzing van een (huis)arts kan overleggen.*

h. De diëtist houdt de verwijzende persoon of instantie op de hoogte van het verloop van de behandeling, tenzij cliënt dit niet wenst.

* Directe Toegankelijkheid Diëtetiek

Per 1 augustus 2011 is de Directe Toegankelijkheid Diëtetiek ingevoerd. Directe Toegankelijkheid Diëtetiek betekent dat de cliënt ook zonder verwijsbrief van de (huis)arts voor een consult of behandeling naar de diëtist kan gaan. Ook hiervoor geldt, mits er sprake is van een medische indicatie, dat vergoeding van de dieetkosten door middel van de basisverzekering zal plaatsvinden.

Artikel 2 Verhindering/beëindiging

a. Consulten die niet eerder dan 24 uur van te voren geannuleerd zijn, kunnen bij u in rekening gebracht worden. Indien een te annuleren consult op de dag na een weekend of feestdag valt, dient u uiterlijk de werkdag ervoor, vóór 18.00 uur, te annuleren.

b. De cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.

c. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.

Artikel 3 Tarieven

Tarieven met ingang van 1 januari 2024.

Diëtistenconsulten met verwijsbrief

In het basispakket van de ziektekostenverzekering zijn drie behandeluren dieetadvies per kalenderjaar opgenomen. De drie behandeluren dieetadvies worden verrekend met het verplicht wettelijk eigen risico van minimaal €385,- per jaar. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Er zijn aanvullende verzekeringen die extra behandeluren vergoeden. Raadpleeg hiervoor in uw polisvoorwaarden. De diëtist informeert de cliënt desgevraagd over de kosten van de dieetadvisering. De diëtist declareert de werkelijk bestede tijd in eenheden van 15 minuten tegen een door de NZa vrijgegeven maximum uurtarief dieetadvisering.

Diëtistenconsulten via de ketenzorg

Bent u naar de diëtist verwezen via de praktijkondersteuner huisarts (POH) en heeft u diabetes, hart en vaatziekten of COPD? Mogelijk komt dan in aanmerking voor dieetadvisering vanuit de ketenzorg (HONK, HKN, SEZ). In verschillende regio’s hebben ketenzorgorganisaties afspraken gemaakt met huisartsen en de preferente zorgverzekeraar in het betreffende gebied. De behandeluren dieetadvies worden integraal bekostigd en worden niet verrekend met uw wettelijk eigen risico. De consulten dieetadvies worden ook niet gedeclareerd bij uw eigen zorgverzekering en is dus voor u kosteloos. Vraag bij uw huisarts na of u in aanmerking komt voor dieetadvisering vanuit de ketenzorg.

Niet-gecontracteerde zorg*

Eerste consult € 150,00 90 minuten (incl. Individueel dieetvoorschrift 15-30 minuten)
Vervolgconsult kort € 25,00 15 minuten
Vervolgconsult lang € 50,00 30 minuten
Individueel dieetvoorschrift € 25,00 per 15 minuten
Groepsbehandeling € 25,00 per 15 minuten per persoon
Telefonisch consult € 25,00 per 15 minuten
Toeslag bij huisbezoek € 30,00 per consult
Niet nagekomen eerste consult € 120,00
Niet nagekomen vervolgconsult € 25,00

 Diëtistenconsulten zonder verwijsbrief / medische indicatie

Eerste consult € 150,00 75 minuten (incl. Individueel dieetvoorschrift 15 minuten)
Vervolgconsult kort € 25,00 15 minuten
Vervolgconsult lang € 50,00 30 minuten

* Niet-gecontracteerde zorg:

zorg aan cliënten die niet verzekerd zijn;
zorg aan cliënten van zorgverzekeraars met wie geen contract is afgesloten;
zorg die buiten de drie urenregeling (en eventuele aanvullende verzekeringen) valt en die u dus zelf betaalt.

Toelichting behandeltijd

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit een consult waarbij u als cliënt aanwezig bent en tijd voor het berekenen van de voedingsinname, uitwerken van de dieetbehandeling en/of het verzorgen van medische dieetvoeding. Deze tijd wordt “Individueel dieetvoorschrift genoemd. De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.

Artikel 4 Betaling / Incasso

a. Facturering en debiteurenadministratie geschiedt rechtstreeks aan zorgverzekeraars via internetportaal Vecozo. Bij het ontbreken van een contract, dan wel bij overschrijding van de 3 behandeluren, ontvangt u een factuur. In dat geval bent u zelf de betaling verschuldigd. U kunt de betaling overmaken op IBAN NL02 ABNA 0823 1997 54 ten name van DieetZO. In de meeste gevallen kunt u de factuur vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van de afspraken die daarover met de desbetreffende zorgverzekeraar zijn gemaakt.

b. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar, waarbij de cliënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.

c. De cliënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult.

d. De door de diëtist aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.

e. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De cliënt is met ingang van de dag waarop hij / zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan diëtist de wettelijke rente verschuldigd, zolang als de cliënt in gebreke blijft aan zijn / haar verplichtingen te voldoen. De diëtist zal op die rente aanspraak maken, indien de cliënt ook nog na de in artikel 4f bedoelde termijn niet aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan.

f. Indien de cliënt in het in artikel 4e genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.

g. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,00 (alles exclusief omzetbelasting).

h. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat is te garanderen. De diëtist sluit elk aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

Artikel 6 Klachten

Als u bij DieetZO in begeleiding bent of bent geweest, heeft u waarschijnlijk gemerkt dat deze al het mogelijke doet om de behandeling te bieden die u nodig heeft. Goed wederzijds contact is daarbij zeer belangrijk. Bent u desondanks niet tevreden over bepaalde zaken of heeft u een klacht dan kunt u het volgende doen:

  • Maak uw klacht bespreekbaar met uw diëtist.
    De diëtist stelt het zeer op prijs als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u gewijzigd wilt zien in de behandeling. Gezamenlijk kan gezocht worden naar een bevredigde oplossing voor uw klacht.
  • Wilt u evengoed officieel een klacht indienen over uw diëtist? Dan kunt u dat doen via het digitale klachtenformulier op www.klachtenloketparamedici.nl.

Met ingang van 2016 heeft de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici de uitvoering van de Klachtenregeling Paramedici als dienstverlening voor haar rekening genomen. Zij leveren ondersteuning voor de klachtencommissie, en leveren een klachtenfunctionaris en secretariële ondersteuning.

DieetZO heeft zich via de beroepsvereniging NVD aangesloten bij de Klachtenregeling Paramedici. Dit is een regeling voor vrijgevestigde beroepsbeoefenaren werkzaam in de eerste lijn, die niet onder een andere klachtenregeling vallen, en de volgende doelstellingen heeft:

  • Het bereiken van een bevredigende oplossing voor klager en zorgaanbieder
  • Het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door paramedische beroepsbeoefenaren

Artikel 8 Informatieverstrekking

Op www.dieetzo.nl worden eventuele wijzigingen betreffende de algemene voorwaarden bekend gemaakt.

Artikel 9 Disclaimer

Deze website is met grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, desondanks is DieetZO niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de accuraatheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de inhoud van deze website.

Bekijk de algemene voorwaarden